طراحی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل کمپرسورهای واحدهای بخار نیروگاه نکا

موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل کمپرسورهای واحدهای بخار نیروگاه نکا
نام کارفرما: نیروگاه نکا
نام واحد: کمپرسور واحدهای بخار
تکنولوژی مورد استفاده: WinCC-SIEMENS 300
تاریخ تحویل: 1391
مدت زمان اجرا: