شما اینجا هستید:

انواع سیستم تحریک

انواع سیستم های تحریک ژنراتور

سیستم تحریک بر اساس منبع تولید جریان حوزه ی مغناطیسی به سه نوع عمده تقسیم می شود:

 

1- سیستم های تحریک جریان مستقیم

دراین نوع سیستم های تحریک، از ژنراتورهای جریان مستقیم بعنوان منبع تولید جریان استفاده می شود که از طریق جاروبک ها، جریان مورد نیاز تحریک را فراهم می کنند. تحریک کننده ممکن است به وسیله موتوری مستقل و یا محور ژنراتور چرخانده شود و یا این که به شکل خودتحریک و یا تحریک مستقل باشد. در حالت تحریک مستقل، جریان تحریک آن سیستم تحریک، از طریق یک سیستم تحریک کمکی که دارای میدان مغناطیسی دائم است، تاُمین می شود. البته این نوع سیستم ها قدیمی هستند و امروزه از سیستم های جریان متناوب و استاتیکی استفاده می شود. بعضی از این نوع سیستم ها، از تنظیم کننده ولتاژ آمپلی دین بهره میبرند.

 

2- سیستم های تحریک جریان متناوب

در این نوع سیستم های تحریک، از ژنراتورهای جریان متناوب برای ایجاد جریان تحریک مورد نیاز در سیم پیچ روتور ژنراتور اصلی استفاده می شود. در این حالت معمولاً اکسایتر (تحریک کننده) روی همان محور اصلی توربوژنراتور قرار میگیرد. سپس خروجی جریان متناب اکسایترها، یکسوسازی می شوند و جریان مستقیم تولید شده به سیم پیچ تحریک ژنراتور اصلی منتقل شود. سیستم یکسوکننده هم می تواند به دو صورت ساکن یا چرخان باشد.

 

2.1. سیستم ها با یکسو ساز ساکن

اگر سیستم یکسوکننده ساکن باشد، خروجی جریان مستقیم تولیدی آنها باید از طریق جاروبکهایی به سیم پیچ تحریک ژنراتور اصلی منتقل گردد. در صورت استفاده از یکسوکننده های دیودی بدون کنترل، جریان متناوب را تنظیم کننده تحریک اکسایتر کنترل می کند که آن نیز به نوبه خود، وظیفه کنترل ولتاژ خروجی اکسایتر را بر عهده دارد.

 

2.2. سیستم ها با یکسوساز چرخان

در این نوع سیستم ها، بدلیل چرخان بودن یکسوکننده ها، نیاز به استفاده از جاروبک یا زغال برطرف شده و خروجی جریان مستقیم اکسایتر به شکل مستقیم به ژنراتور اصلی اعمال می شود. طرح کلی این نوع سیستم ها، به سیستم تحریک بدون جاروبک (Brushless) معروف است.
سیستم های اولیه تحریک از نوع جریان متناوب، ترکیبی از سیستم تقویت کننده های مغناطیسی و چرخان را به عنوان تنظیم کننده مورد استفاده قرار می دادند؛ اما اغلب سیستم های دیگر از تقویت کننده های الکترونیکی استفاده می کنند.

 

3- سیستم های تحریک جریان استاتیکی

در این روش، جریان تحریک ژنراتور از یک منبع مستقل خارجی تامین می شود که معمولا آن منبع مستقل، باطری می باشد و برای استفاده مناسب و افزایش طول عمر باطری ها، پس از راه اندازی ژنراتور این منبع از مدار خارج شده و برق خود ژنراتور با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت جایگزین آن می شود.