طراحی و نصب سیستم جامع کنترل و حفاظت توربین گازی بر روی واحد آلستوم نیروگاه مشهد

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی نیروگاه مشهد
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
نام واحد: آلستوم 2
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: آذر ماه 1390
مدت زمان اجرا: 24 ماه