طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد نیروگاهی شرکت پلی اکریل اصفهان در سال 1392

موضوع پروژه: نصب و راه اندازی سیستم کنترل توربین گازی پلی اکریل اصفهان
نام کارفرما: شرکت پلی اکریل اصفهان
نام واحد: واحد گازی
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: آبان ماه 1392
مدت زمان اجرا: 3 ماه