طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد نیروگاه کیش

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم کنترل توربین گازی نیروگاه کیش
نام کارفرما: شرکت آب و برق کیش
نام واحد: واحد 3 گازی
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: اسفند ماه 1394
مدت زمان اجرا: 7 ماه