طراحی و نصب سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد 1 نیروگاه بعثت

موضوع پروژه: طراحی و نصب سیستم کنترل تحریک (AVR) واحد بخار
نام کارفرما: نیروگاه بعثت
نام واحد: GE
تکنولوژی مورد استفاده: SIEMENS Drives
تاریخ تحویل: 1396
مدت زمان اجرا: 6 ماه
شرح پروژه: از ویژگی های این پروژه تبدیل ساختار تحریک واحد از دینامیک به استاتیک می باشد. ساختار قبلی سیستم دینامیک و مبتنی بر ژنراتور کمکی بود. در طی این پروژه ژنراتور کمکی حذف، و ضمن نصب ترانس تحریک جدید سیستم AVR بر اساس ساختار استاتیک طراحی و نصب شد.