طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی بر روی واحد 1 آسک نیروگاه ری

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم کنترل توربین گازی واحد 1

نام کارفرما: مدیریت برق ری

نام واحد: آسک 1

تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7

تاریخ تحویل: 1396

مدت زمان اجرا: 6 ماه