طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد 3 نیروگاه ری

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی نیروگاه ری
نام کارفرما: مدیریت برق ری
نام واحد: آسک 3
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: 1395
مدت زمان اجرا: 7 ماه