طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد نیروگاه سرخس

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی نیروگاه سرخس
نام کارفرما: نیروگاه شمس سرخس
نام واحد: واحد گازی
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: 1395
مدت زمان اجرا: 5 ماه