طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد نیروگاه خارک

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم کنترل توربین گازی نیروگاه خارک
نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای فارس
نام واحد: واحد گازی F5
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: فروردین 1395
مدت زمان اجرا: 3 ماه