تحلیل و اجرای سیستم جایگزین کنترلر چند محور ماشین های آهنگری مجتمع فولاد اسفراین

موضوع پروژه: اجرای سیستم جایگزین کنترلر چند محور ماشین های آهنگری
نام کارفرما: مجتمع فولاد اسفراین
نام واحد: دستگاه آهنگری
تکنولوژی مورد استفاده: PCS7 SIEMENS
تاریخ اجرا: 1389
مدت زمان اجرا: