طراحی و نصب سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی رامیار بر روی واحد 3 نیروگاه کنگان

موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی نیروگاه کنگان
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
نام واحد: واحد 3 نیروگاهی
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: فروردین 1392
مدت زمان اجرا: 3 ماه