طراحی و ساخت سیستم حفاظت سرعت توربین OPS به سفارش پالایشگاه خانگیران

موضوع پروژه: ساخت و نصب سیستم حفاظت در برابر سرعت توربین پالایشگاه خانگیران
نام کارفرما: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
نام واحد:
تکنولوژی مورد استفاده:
تاریخ اجرا: 1392
مدت زمان اجرا: 4 ماه