طراحی و پیاده سازی سیستم 2 از 3 برای حفاظت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس

موضوع پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم 2 از 3 برای حفاظت واحدهای بخار بندرعباس
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
نام واحد: واحد های بخار320 مگاواتی
تکنولوژی مورد استفاده: PCS7 SIEMENS
تاریخ اجرا: 1392
مدت زمان اجرا: 4 ماه