طراحی و اجرای سیستم عیب یاب هوشمند بر روی سیستم راه انداز استاتیک واحدهای BBC نیروگاه مشهد

موضوع پروژه: طراحی و نصب سیستم عیب یاب هوشمند برروی واحدهای گازی بی بی سی
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
نام واحد: واحد های گازی BBC
تکنولوژی مورد استفاده: PC+Labview
تاریخ اجرا: 1386
مدت زمان اجرا: 7 ماه