بررسی و تحلیل سیستم کنترل خودکار شلیک توپ 155mm در تیپ 21 زرهی نیشابور