طراحی و اجرای سیستم کنترل سطح درام بویلر واحدهای بخار نیروگاه مشهد

موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل سطح درام بویلر واحدهای بخار نیروگاه مشهد
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
نام واحد: واحد بخار اشکودا
تکنولوژی مورد استفاده: SIEMENS S7-300
تاریخ تحویل: 1386
مدت زمان اجرا: 5 ماه