طراحی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل هوا و خلاء بویلرهای نیروگاه مشهد

موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل هوا و خلاء بویلر واحدهای بخار نیروگاه مشهد
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
نام واحد: واحد بخار اشکودا
تکنولوژی مورد استفاده: SIEMENS S7-300
تاریخ تحویل: 1388
مدت زمان اجرا: 6 ماه