طراحی و نصب سیستم کنترل تصفیه هوا (Pulse Clean) واحدهای گازی F9 نیروگاه شریعتی

موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل تصفیه هوا واحدهای گازی نیروگاه شریعتی
نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
نام واحد: واحدهای گازی F9
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: 1384
مدت زمان اجرا: 3 ماه