طراحی و اجرای سیستم کنترل فن های خنک کن نیروگاه گازی نیشابور

موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل فن های خنک کن نیروگاه گازی نیشابور
نام کارفرما: شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود
نام واحد: فن های خنک کن
تکنولوژی مورد استفاده: DCS SIEMENS PCS7
تاریخ تحویل: 1391
مدت زمان اجرا: