بازدید مدیران تعدادی از نیروگاه ها به همراه مدیریت تولید برق تهران از پروژه ی سیستم تحریک نیروگاه بعثت

شرکت آهار مفتخر به میزبانی از دکتر عیسی پور (مدیرعامل تولید برق حرارتی تهران) به همراه مدیران محترم نیروگاه های تهران در محل نیروگاه بعثت گردید، بازدید ایشان از سیستم تحریک سانیار نصب شده ی شرکت آهار در محل نیروگاه بعثت و آشنایی با نحوه ی کارکرد و توانمندی های این سیستم صورت گرفت.