آغاز به‌کار آزمایشگاه EMC و تست‌های محیطی آهار

آزمایشگاه EMC و تست‌های محیطی آهار، با هدف مدل‌سازی محیط‌های صنعتی و شرایط واقعی عملکـرد تجهیـزات الکتـرونیکی و شبیه‌سازی انواع نویز مطابق استاندارد‌ IEC61000 آغاز به‌کار کرده است.

تست Pre-Complaince چیست؟ تستی که پیش از تست های اصلی و صرفا با هدف سنجش اولیه محصولات تولیدی به کار گرفته می شود. به کار گیری این تست ها ارزان بوده و در حین روند طراحی نقایص محصول مشخص می گردد.

 

شامل تست‌های:

IEC61000-4-3 (RF Interference)

جهت ارزیـابی تاثیرپذیـری تجهیـز از تشعشعات فرستنـده‌های RF از قبیـل موبایل، بلوتوث، فرستنده‌های رادیویی و‌… کاربرد دارد.

 

IEC61000-4-4 (Burst)

جهت ارزیـابی تاثیر‌ پذیـری تجهیـز از پالس‌های گذرا، ناشی از تخلیه بارهای الکتریکی و المان‌های سوییچ‌زنی مانند رله‌ها روی ورودی‌ها به سیستم کاربرد دارد.

 

IEC61000-4-8 (50Hz Magnetic Field)

جهت ارزیـابی تاثیرپذیـری تجهیـز، از میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بـرق شهـر، ناشی از کارکردن انواع موتـورها، روشنایی و‌… کاربرد دارد.